Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani
Małgorzaty Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. znak:
ORL-II.6341.48.2017 udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na
rozbiórkę pozostałości istniejących ubezpieczeń
siatkowo-kamiennych lewego brzegu rzeki Biała Tarnowska w km 77
352 – 77 733 oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
ubezpieczenia w km 77 352 – 77 733 lewego brzegu rzeki Biała
Tarnowska oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w stopie
opaski 22 ostróg kamiennych.
06.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowane przez Panią Annę Rudlicką – Dyrektora
Zarządu Zlewni w Warszawie, w zakresie wydobywania kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
utrzymywaniem wód, tj. rzeki Sienniczki w km 2 770 – 6 714,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.
05.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane
przez pełnomocnika – Panią Annę Rudlicką Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w zakresie: - wydobywania nagromadzonego namułu z dna
koryta rzeki Rydnia w km 0 000 – 5 700 na terenie miejscowości
Górki Kolonia, Kozłów, Starowola, gm. Parysów oraz
miejscowości Gózd, gm. Borowie, pow. garwoliński, woj.
mazowieckie.
02.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane
przez pełnomocnika – Panią Annę Rudlicką Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w zakresie: - wydobywania nagromadzonego namułu z dna
koryta rzeki Ciek Wodynie w km 0 000 – 0 486, 6 205 – 8 184,
9 085 – 13 400 na terenie miejscowości Latowicz, gm. Latowicz,
pow. miński oraz miejscowości Borki, Jedlina, Wodynie, gm.
Wodynie, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.
02.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowane przez Panią Magdalenę Filipiak - Dyrektora
Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na wydobywanie
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
utrzymywaniem wód, tj. usunięcie namułów i rumoszu
zgromadzonego w korycie rzeki Drzewiczki w km 58 135-58 665,
obręb Opoczno, gmina Opoczno i w km 58 665-59 127, obręb
Ogonowice, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo
łódzkie, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód
.
02.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane
przez pełnomocnika – Pana Andrzeja Kołodziejczyka, w
zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wody w związku z utrzymaniem śródlądowej drogi
wodnej – szlaku żeglownego pomiędzy jeziorem Mikołajskim (na
północy) a jeziorem Śniardwy (na południu) dla uzyskania
wymaganej przepisami głębokości – 2,0 m (minimalna
głębokość istniejącego toru wodnego dla minimalnego poziomu
wody wynoszącego 115,55 m n.p.m. [Kr60]).
02.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez
Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku – Pana Waldemara
Kutę, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
wykonywanych w ramach obowiązków właściciela wód, w ramach
prac utrzymaniowo - pogłębiarskich na obszarze Zbiornika
Włocławskiego
31.07.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu
Zlewni w Dębem – Pana Longina Jankowskiego, w zakresie
wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych
oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywanych w ramach
obowiązków właściciela wód, w ramach prac utrzymaniowych
Kanału Bródnowskiego
31.07.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Panią Annę Rudnicką Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w zakresie: - odmulenia koryta rzeki Kraski z
naniesionego namułu w dwóch odcinkach rzeki – w km 22 107 –
22 180 oraz w km 25 730 – 26 380.
29.07.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Panią Annę Rudnicką Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w zakresie: - odmulenia koryta rzeki Molnicy z
naniesionego namułu w km 11 620 – 11 850 na terenie działek
nr ew. 24/1 oraz nr ew. 34 położonych w miejscowości
Załącze, obręb 0043 Załącze, gmina Grójec oraz na terenie
działki nr ew. 346 położonej w miejscowości Odrzywołek,
obręb 0018 Odrzywołek, gmina Belsk Duży.
29.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się