Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zawiadomienieo wszczęciu na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej
S.A. w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Mirosława
Cegłowskiego – Dyrektora Oddziału Cukrowni Krasnystaw w
Siennicy Nadolnej, postępowania w sprawie rozgraniczenia
gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem
urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów na odcinku działki
nr ew. 2748/2, obręb Borek, gm. Krasnystaw.
14.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Mateusza Surowskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w zakresie:  wydobywania kamienia, żwiru,
piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem
wód, wykonywanego w ramach obowiązków właściciela
wód. Prace będą miały na celu udrożnienie koryta rzeki
Cicha Woda w km 41 000 ÷42 000, 45 400 ÷ 46 400 oraz 49 000 ÷
50 000 i polegać będą na usunięciu powstałego na dnie rzeki
zamulenia. Planowane działania będą prowadzone w km 41 000
÷42 000 rzeki Cicha Woda na działkach ewid. nr 66/1, 66/2 i
66/3 obręb Budziszów Wielki, gm. Wądroże Wielkie, w km 45 400
÷ 46 400 rzeki Cicha Woda na działce ewid. nr 264 obręb
Różana, gm. Udanin, powiat średzki oraz w km 49 000 ÷ 50 000
rzeki Cicha Woda na działkach ewid. nr 601/1, 605/5 i 611 obręb
Piekary, gm. Udanin, powiat średzki, woj. dolnośląskie, na
odcinku o łącznej długości ok. 3 km.
13.08.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią
Magdalenę Nykiel, w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i
obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na:
1) rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Biała w
miejscowościach Tarnów i Biała, gm. Tarnów w km lokalnym 0
000–3 234, 3 234–4 651, 5 346–5 925, 5 925–7 170 wraz z
obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie i infrastruktura
towarzyszącą, 2) rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego
rzeki Biała w miejscowościach Tarnów oraz Komorów gm.
Wierzchosławice w km lokalnym 0 000–3 134, 3 134–4 516, 4
516–5 995 wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie i
infrastruktura towarzyszącą, 3) przebudowę rowów
melioracyjnych poprzez umocnienie ich dna i skarp na terenie
zawala i międzywala (przepusty dla wału prawego – P1, P3,
P4, P5, P6, P9, przepust dla wału lewego – P5
), 4) przeprowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rzeki Biała
podziemnej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, energetycznej, teletechnicznej, gazowej i
ciepłowniczej, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa lewego i
prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów”, w ramach opracowania
pn. „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego
wału rzeki Biała w gm, Tuchów, Tarnów w m. Tarnów”,
udzielonego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie, decyzją Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2016 r., znak:
OŚ-II.7322.37.2016.MK.
09.08.2019 więcej
Informacja o braku sprzeciwu
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego wniesionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie reprezentowanego przez Pana Waldemara Kutę –
Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, na wydobywanie
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku
z utrzymywaniem wód na rzece Zgłowiączce w km 0 268 – 1
077, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód
09.08.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. zgłoszenia
wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie – Panią Annę Rudlicką, w zakresie
wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna
koryta rzeki – Kanał Puznowski w km od 3 636 do 6 189 na
odcinku o łącznej długości 2235 m w obrębach: Kalonka i
Gocław, gmina Pilawa, powiat garwoliński, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód.
09.08.2019 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o
wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana Mariusza
Nierebińskiego, postępowania w sprawie przedłużenia terminu
dla pozwolenia wodnoprawnego na modernizację (odbudowę) wału
prawostronnego Czarnej Strugi Defet w km 1 870 do 2 260 oraz
wału prawostronnego Strugi Grabienickiej w km 0 000 do 0 650 na
Polderze Tarszewo gm. Zagórów, pow. słupecki, woj.
wielkopolskie, udzielonego Marszałkowi Województwa
Wielkopolskiego, decyzją Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak:
ŚG-I-W.7322.111.2016.
07.08.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pana
Jana Bartczaka, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu dla pozwolenia
wodnoprawnego na modernizację (odbudowę) wału prawostronnego
Czarnej Strugi Defet w km 1 870 do 2 260 oraz wału
prawostronnego Strugi Grabienickiej w km 0 000 do 0 650 na
Polderze Tarszewo gm. Zagórów, pow. słupecki, woj.
wielkopolskie, udzielonego Marszałkowi Województwa
Wielkopolskiego, decyzją Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak:
ŚG-I-W.7322.111.2016.
07.08.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pana
Jana Bartczaka, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i
obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na
modernizację (odbudowę) wału prawostronnego Czarnej Strugi
Defet w km 1 870 do 2 260 oraz wału prawostronnego Strugi
Grabienickiej w km 0 000 do 0 650 na Polderze Tarszewo gm.
Zagórów, pow. słupecki, woj. wielkopolskie, udzielonego
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, decyzją Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
znak: ŚG-I-W.7322.111.2016.
07.08.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani
Małgorzaty Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. znak:
RO-II.6341.117.2013.JM udzielającej Świętokrzyskiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki
Czarna Nida dla potrzeb zbiornika wodnego Borków, gm.
Daleszyce.
06.08.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani
Małgorzaty Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12
października 2017 r. znak: 3430/OS/2017 udzielającej
Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
w ramach zadania: „Obwałowanie rzeki Dunajec – odcinek koło
Mleczarni w km 0 000 – 0 400 w miejscowości Nowy Sącz.
Odbudowa i remont zniszczonych części muru bulwaru betonowego
sekcja 2-4”.
06.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się