Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani
Małgorzaty Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.
znak: WS-08.6341.126.2016.JI udzielających Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego
na szczególne korzystanie z wód rzeki Wisły na Stopniu
Wodnym Dąbie polegające na piętrzeniu wód rzeki Wisły w km
80 875 w Krakowie za pomocą istniejącego jazu, napełnianiu i
opróżnianiu śluzy komorowej dla potrzeb żeglugi oraz
pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wody dla potrzeb
przepławki dla ryb w wysokości 1 m3/s.
23.08.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani
Małgorzaty Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 9 listopada 2015 r. znak:
RO.II.6341.111.2015.JM udzielającej Świętokrzyskiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie wód za pomocą jazu piętrzącego
i zapory ziemnej rzeki Lubrzanki w km 16 265 oraz pozwolenia
wodnoprawnego na retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki
Lubrzanki, cieku Zajączkowska Struga i Cieku Dopływ z Masłowa
w zbiorniku wodnym „Cedzyna”.
23.08.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację o wniesieniu
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem
wodnoprawnym dokonanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Artura
Rychlewskiego – Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, w
zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułu z dna rzeki Strugi na odcinku 3628 m w km od
14 500 do 18 128 w obrębach: Różyce, gmina Kocierzew
Południowy, Skowroda, gmina Chąśno oraz Jadzień, gmina
Kiernozia, powiat łowicki, wykonywanego w ramach obowiązków
właściciela wód, w związku z nieuzupełnieniem braków w
zgłoszeniu.
21.08.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o wniesieniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót
objętych zgłoszeniem wodnoprawnym dotyczących:  wykonania
odmulenia rzeki Beniaminówki na odcinkach od km 4 740 do km 9
235, od km 11 080 do km 13 540 oraz od km 15 196 do km 15 531.
20.08.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
dalej „Kpa”, zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2019 r.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał
decyzję znak: DOK.DOK3.9700.9.2019.US – przedłużenie terminu
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
urządzenia wodnego - budowli piętrzącej w km 0 800 Kanału
Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej zlokalizowanej na dz.
nr ew. 7 obr. 134 w Grudziądzu oraz dz. nr ew. 72/6 obręb
Rozgarty, gmina Grudziądz, udzielonego decyzją Prezydenta
Grudziądza z dnia 25 stycznia 2016 r., znak: GK-I.6341.13.2015,
Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
20.08.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na
rozbudowę i przebudowę wału przeciwpowodziowego oraz na
wykonanie rowów przywałowych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły
chroniącego dolinę Wychódźc – Wilkówiec, gm. Czerwińsk
nad Wisłą, pow. płoński”
19.08.2019 więcej
Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji społecznych
projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.
14.08.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Nykiel,
reprezentującą firmę ATEIRI mkm Perfect, Sp. z o.o.,
postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach
przedsięwzięcia: „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki
Biała w m. Tarnów”, w ramach opracowania pn.: „Rozbudowa
obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki
Biała w gm. Tuchów, Tarnów, w m. Tarnów”, udzielonego
Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
22.07.2016 r., znak: OS-II.7322.37.2016.MK.
14.08.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego,
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Nykiel,
reprezentującą firmę ATEIRI mkm Perfect, Sp. z o.o.,
postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach
przedsięwzięcia: „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki
Biała w m. Tarnów”, w ramach opracowania pn.: „Rozbudowa
obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki
Biała w gm. Tuchów, Tarnów, w m. Tarnów” udzielonego
Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
22.07.2016 r., znak: OS-II.7322.37.2016.MK.
14.08.2019 więcej
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zawiadamienie o wszczęciu na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej
S.A. w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Mirosława
Cegłowskiego – Dyrektora Oddziału Cukrowni Krasnystaw w
Siennicy Nadolnej, postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu
rzeki Wieprz na odcinku działki nr ew. 2748/2, obręb Borek,
gm. Krasnystaw.
14.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się