Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zakup praw do wsparcia technicznego dla systemu do wykonywania kopii zapasowych EMC Avamar
Zakup praw do wsparcia technicznego dla systemu do wykonywania
kopii zapasowych EMC Avamar
29.05.2020 więcej
Doradztwo w zakresie wdrożenia dyrektywy w sprawie jakości wody
Świadczenie usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w
zakresie wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi do polskiego porządku
prawnego
28.05.2020 więcej
Przygotowanie publikacji edukacyjnej dla dzieci w wieku 6 lat
przygotowanie publikacji dla dzieci w wieku 6 lat , związanej z
tematyką ryb występujących w Polsce i w polskich obszarach
morskich
15.05.2020 więcej
Szacunkowa wycena opracowania pn. „Przeprowadzenie przeglądu oraz aktualizacji PZRP
Szacunkowa wycena opracowania pn. „Przeprowadzenie przeglądu
oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od
strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”
26.03.2020 więcej
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
18.03.2020 więcej
Nabycie wsparcia do licencji funkcjonalnych oraz wsparcia technicznego do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń PaloAlto 3020 oraz systemu Panorama (25 devices) na poziomie Premium support
Nabycie wsparcia do licencji funkcjonalnych oraz wsparcia
technicznego do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń
PaloAlto 3020 oraz systemu Panorama (25 devices) na poziomie
Premium support
17.03.2020 więcej
Przygotowanie przewodnika odnośnie zgodności z prawodawstwem Unii Europejskiej w zakresie limitów tolerancji dla składnika odżywczego (tłuszczu) w rybach
Przygotowanie przewodnika odnośnie zgodności z prawodawstwem
Unii Europejskiej w zakresie limitów tolerancji dla składnika
odżywczego (tłuszczu) w rybach
13.02.2020 więcej
Dostawa publikacji książkowych do siedziby Zamawiającego
Dostawa publikacji książkowych do siedziby Zamawiającego
10.02.2020 więcej
Przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych
24.01.2020 więcej
Wsparcie MGMiŻŚ w zakresie monitoringu działań PGW, PZRP i POWM
Wsparcie MGMiŻŚ w zakresie monitoringu działań PGW, PZRP i
POWM
22.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się