Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie i dostawa 47 szt. kurtek, 25 szt. bluz i 33 szt. softshelli
Wykonanie i dostawa 47 szt. kurtek taktycznych z panelami
rzepowymi, 25 szt. bluz polarowych zintegrowanych z kurtkami
taktycznymi oraz 33 szt. softshelli z panelami rzepowymi.
05.08.2020 więcej
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie i
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych
04.08.2020 więcej
Wykonanie opracowania dotyczącego weryfikacji i analizy pomiarów terenowych urzędów morskich wykonanych w 2019 r.
Wykonanie opracowania dotyczącego weryfikacji i analizy
pomiarów terenowych urzędów morskich wykonanych w 2019 r.
zgodnie z systemem gromadzenia danych i bank danych o strefie
brzegowej BRZEG
30.07.2020 więcej
Świadczenie usługi doradztwa prawnego i merytorycznego
Świadczenie usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w
zakresie wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi do polskiego porządku
prawnego.
30.07.2020 więcej
Usługi kurierskie
Świadczenie usług kurierskich na rzecz Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
23.07.2020 więcej
Opracowanie i wykonanie projektu jednostronnej odznaki
Ponowne rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest opracowanie i
wykonanie projektu jednostronnej Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
16.07.2020 więcej
Opracowanie i wykonanie projektu jednostronnej odznaki
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu
jednostronnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gospodarki Wodnej
i Żeglugi Śródlądowej
06.07.2020 więcej
Opracowanie pn. „Wdrażanie w Polsce dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”
Opracowanie pn. „Wdrażanie w Polsce dyrektywy Rady 91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych”.
02.07.2020 więcej
Usługa promocji polskiej gospodarki morskiej oraz 100 lat polskiej administracji morskiej
Usługa promocji polskiej gospodarki morskiej oraz 100 lat
polskiej administracji morskiej
01.07.2020 więcej
Usługi asysty technicznej środowiska wirtualnego Vmvare
Świadczenia usługi asysty technicznej baz danych, macierzy
dyskowych i środowiska wirtualnego Vmvare
04.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się