Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szronienie szyb na korytarzach MGMiŻŚ w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12
Szronienie szyb na korytarzach MGMiŻŚ w Warszawie ul. Nowy
Świat 6/12
11.05.2017 więcej
Usługi sukcesywnego wydruku wizytówek dla pracowników MGMiŻŚ
Usługi sukcesywnego wydruku wizytówek dla pracowników
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
ich dostawy do siedziby Zamawiającego
10.05.2017 więcej
Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia publicznego „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych"
Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia publicznego
„Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego
od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych"
30.03.2017 więcej
Usługa konserwacji i napraw elektronicznych systemów alarmowych
Usługa konserwacji i napraw elektronicznych systemów alarmowych
24.03.2017 więcej
Opracowanie aktualizacji analizy dominujących presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego
Opracowanie aktualizacji analizy dominujących presji i
oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na
wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego
02.03.2017 więcej
Opracowanie aktualizacji analizy społeczno-ekonomicznej użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich
Opracowanie aktualizacji analizy społeczno-ekonomicznej
użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska
wód morskich
02.03.2017 więcej
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby Ministerstwa w wersji papierowej i elektronicznej
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby
Ministerstwa w wersji papierowej i elektronicznej
20.02.2017 więcej
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 24 miesięcy
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej
on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 24
miesięcy.
15.02.2017 więcej
Nabycie wsparcia do licencji funkcjonalnych oraz wsparcia technicznego do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń PaloAlto 3020 oraz systemu Panorama (25 devices)
Nabycie wsparcia do licencji funkcjonalnych oraz wsparcia
technicznego do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń
PaloAlto 3020 oraz systemu Panorama (25 devices)
14.02.2017 więcej
Dostawa urządzeń sieciowych z usługą instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych z udziałem personelu Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji powdrożeniowej
Dostawa urządzeń sieciowych z usługą instalacji i
konfiguracji urządzeń sieciowych z udziałem personelu
Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji powdrożeniowej.
10.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się