Lista artykułów

Nazwa artykułu
Świadczenie usługi cateringowej
Świadczenie usługi cateringowej podczas III samorządowych
konsultacji projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
23.07.2019 więcej
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w
związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o prowadzonym przez
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
postępowaniu w sprawie ustalenia linii brzegu potoku Jasionka,
którego koryto znajduje się na dz. ew. nr 1249/2 i 2443 obr.
Lipinki, gm. Lipinki, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
30.03.2020 więcej
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
30.03.2020 więcej
Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o.
Ogłoszenie o przetargu Przedsiębiorstwa Budownictwa
Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o.
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika –
Pana Michała Marszałka, postępowaniu w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i przebudowę wałów
przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi
funkcjonalnie oraz przebudowę rowu w ramach inwestycji pn.
„Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km rzeki 8 000-10
950, prawy w km 7 181-11 778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow.
mielecki”.
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika –
Pana Piotra Balińskiego, postępowaniu w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą
istniejącej pompowni melioracyjnej „Grzymiradz”
zlokalizowanej na działce nr 353/1 w obrębie Grzymiradz, gmina
Dębno, powiat myśliborski.
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie postępowania w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne
obejmujące: piętrzenie wód rzeki Koprzywianki, pobór wód
rzeki Koprzywianki na potrzeby zbiorników „Szymanowice” i
„Szymanowice Górne”, odprowadzanie wód z tych zbiorników
do rzeki Koprzywianki, piętrzenie i retencjonowanie wód w
zbiornikach „Szymanowice” i „Szymanowice Górne” oraz
korzystanie z tych wód, a także trwałe odwadnianie zapory
ziemnej zbiornika wodnego „Szymanowice” za pomocą
drenażu.
27.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, postępowania w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne
obejmujące: piętrzenie wód rzeki Koprzywianki, pobór wód
rzeki Koprzywianki na potrzeby zbiorników „Szymanowice” i
„Szymanowice Górne”, odprowadzanie wód z tych zbiorników
do rzeki Koprzywianki, piętrzenie i retencjonowanie wód w
zbiornikach „Szymanowice” i „Szymanowice Górne” oraz
korzystanie z tych wód, a także trwałe odwadnianie zapory
ziemnej zbiornika wodnego „Szymanowice” za pomocą drenażu.
27.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania DOK.DOK3.9703.2.126.2019.MB
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ
27.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się